Rezultaty projektu
Główne wyniki HipAir
3 główne działania
O projekcie
1

Po pierwsze, opracowany będzie raport przedstawiający informacje na temat stanu wykorzystania Wysokoefektywnych Praktyk Pracy, sposobu ich wykorzystania i wpływu na funkcjonowanie firm, potrzeb w tym zakresie

2

W drugiej fazie opracowane zostaną pakiety szkoleniowe obejmujące program, sylabus oraz materiały szkoleniowe na potrzeby przedsiębiorstw

1/2 COLUMN

Rezultat ten realizować będzie jeden z celów projektu, którym jest opracowanie materiałów, które pomogą  MŚP zwiększać konkurencyjność poprzez poprawę zarządzania organizacją.

3

Na koniec, stworzona zostanie mapa drogowa wdrażania WPP oraz internetowa Platforma Współpracy, ułatwiające MŚP wy bor i wdrażanie najbardziej efektywnych praktyk.

1/3 COLUMN

Przez cały projekt tworzone będą materiały, mające na celu rozpowszechnianie informacji na temat WPP nie tylko wśród firm sektora lotniczego.